صفحه اصلی درباره کتابخانهجستجو در منابع کتابخانهاخبار و اطلاعیه هاشرایط عضویتتماس با ما
اخبار > تیر 97


  چاپ        ارسال به دوست

تیر 97

1- اقتصاد بینالملل/ نویسنده رابرت کارباف؛ مترجمان هادي جمالیان، حمید اسدي.- تهران: شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، 396 1.


2- اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران/ نظارت و تدوین موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد؛ ناظر علمی سجاد برخورداري، محمد جعفري.- تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 394 1.


3- امنیت زیستمحیطی ایران/ به اهتمام مراد کاویانیراد.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 397 1. 


4- امنیت ملی پایدار در عصر جهانیشدن/ مولف مهدي عباسی.- تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات،.1 396


5- ایران در آینه سیاست خارجی چین/ تالیف محمدحسین دهقانیان؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران.- تهران: ابرار معاصر تهران، 397 1.


6- ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه/ تالیف محمد شاد؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی.- تهران: ابرار معاصر تهران، 396 1.


7- آیندهپژوهی: مفاهیم، روشها، کاربردها/ مولفان امید احمدي، زینت قائدي، ابوالفضل خوشحال.- تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 395 1.


8- برگی دیگر از دفتر لسانالدوله: (کشف یک سرفت علمی)/ زهرا شریفکاظمی.- تهران: نداي تاریخ،.1 397


9- برنامهریزي توسعه گردشگري: "رویکرد راهبردي"/ مولفین محمدحسین ایمانیخوشخو، سعید داغستانی؛[براي] وزارت علوم تحقیقات و فناوري دانشگاه علم و فرهنگ.- تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات،.1 395


10- پاکستان/ مولف حمزه صفوي؛ [براي موسسه آیندهپژوهی جهان اسلام].- تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات؛ موسسه آیندهپژوهی جهان اسلام، 395 1.


11- تجارت غیر قانونی: قاچاق گندم در سرحدات غربی ( 1324 - 1304 ش)/ زهرا شریفکاظمی.- تهران:نشر تاریخ ایران، 395 1.


12- جامعهشناسی سیاسی ایران: چالشهاي هویت ملی در ایران معاصر/ مولف اصغر پرتوي.- تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 396 1.


13- جمهوري ترکیه/ مولف حمزه صفوي؛ [براي موسسه آیندهپژوهی جهان اسلام].- تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات؛ موسسه آیندهپژوهی جهان اسلام، 395 1.


14- جهان اسلام و اقتصاد دانشبنیان/ مولف یحیی صفوي، حمزه صفوي، مجتبی یعقوبی.- تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 396 1.


15- چشمانداز عربستان سعودي در 2030؛ فراز یا فرود؟/ تالیف حسین آجورلو؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی.- تهران: ابرار معاصر تهران، 397 1.


16- حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی/ ویراستاران ولفگانگسی مولر، هانه مارسهنارود؛ ترجمه علی باقريدولتآبادي.- تهران: نشر تیسا، 397 1.


17- دیپلماسی علم: مفاهیم، رویکردها و تجارب/ گردآوري و ترجمه داود آقایی، محمود جوادي.- تهران: حقوقیار، 396 1.


18- رخداد، سوژه و حقیقت در اندیشه سیاسی آلن بدیو/ نویسنده پوریا پرندوشی.- تهران: نشر تیسا، 397 1.


19- سارتر در ایران: بررسی نقش تاثیرگذار ژانپل سارتر در اندیشه روشنفکران ایران و شکلگیري کافه هاي روشنفکري در دهه هاي چهل و پنجاه/ احمد راسخیلنگرودي.- تهران: اختران، 397 1.


20- سیاست جهانی/ اندرو هیوود؛ [ترجمه] عبدالرحمان عالم.- تهران: قومس، 396 1.


21- سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه/ بلدر پریفتی؛ مترجم عبدالمجید سیفی.- تهران:قومس، 397 1


22- سیاست خارجی قدرتهاي بزرگ در قرن 21/ تالیف بهاره سازمند؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی.- تهران: ابرار معاصر تهران، 397 1.


23- عربستان/ مولف حمزه صفوي؛ [براي موسسه آیندهپژوهی جهان اسلام].- تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران، انتشارات؛ موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، 394 1.


24- فرایند گسترش ناتو به شرق، رهیافتی نوین از جنگ سرد جدید/ پدیدآورنده مهدي کردي؛ [به سفارش] پژوهشگاه مطالعات جهان.- تهران: فرهیختگان دانشگاه، 396 1.


25- فرصتهاي راهبردي در روابط اقتصادي ایران و بحرین/ تهیه و تدوین موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد؛ ناظر علمی محمد جعفري.- تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 396 1.


26- قدرت ملی؛ چارچوبی نوین براي سنجش و تحلیل/ نویسندگان رضا خلیلی، محسن مرادیان.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 397 1.


27- قطر/ مولف حمزه صفوي؛ [براي موسسه آیندهپژوهی جهان اسلام].- تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات؛ موسسه آیندهپژوهی جهان اسلام، 394 1.


28- کشورهاي خلیج فارس در اقتصاد بینالملل/ نویسنده کریستین کوتس اولریشسن؛ مترجم پریسا کرمینیا.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 397 1.


29- مصر/ مولف حمزه صفوي؛ [براي موسسه آیندهپژوهی جهان اسلام].- تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات؛ موسسه آیندهپژوهی جهان اسلام، 395 1.


30- منزلتطلبی در سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران/ وحید نوري؛ با مقدمه جلال دهقانیفیروزآبادي.- تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 396 1.١١:٣٥ - 1397/05/01    /    شماره : ٢٧٣٢    /    تعداد نمایش : ٨


امتیازدهی

خروج
منو اصلی
مناسبت ها
تازه های کتابخانه
 • محمدعلي اکبري
  دولت و فرهنگ در ايران (۱۳۵۷-‎۱۳۰۴)

 • هانا آرنت
  بحران‌هاي جمهوري

 • Jamil Hasanli
  The Sovietization of Azerbaijan: the South Caucasus in the triangle of Russia, Turkey, and Iran, 1920-1922

 • Anna Katharina Stah
  EU-China-Africa trilateral relations in a multipolar world: Hic Sunt Dracones


صفحه اصلی | درباره کتابخانه | تماس با ما
©1392 کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Library for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (LPIS) - All rights reserved.