صفحه اصلی درباره کتابخانهجستجو در منابع کتابخانهاخبار و اطلاعیه هاشرایط عضویتتماس با ما
اخبار > مرداد 98


  چاپ        ارسال به دوست

مرداد 98

 

 

1- ايران بين ناسيوناليسم اسلامي و سکولاريسم: انقلاب مشروطه ۱۲۸۵/ ونسا مارتين؛ ترجمه محمدابراهيم فتاحي.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۷.

 2- ايران در چشم‌انداز ۱۴۰۰/ محمدرضا تاجيک.- تهران: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۸.

 3- پاکسازي آسيب‌هاي زيستي از اسناد قديمي کاغذي با استفاده از روش نوين پلاسماي سرد: مطالعه موردي اسناد تاريخي وزارت امور خارجه/ گردآوري و پژوهش مليحه ستوده؛ با مقدمه‌اي از پروانه مقامي.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 4- پژوهش‌هاي موضوعي در روابط بين‌الملل: مسيرهاي ستيزه و همکاري/ گلن هاستد ، دونا ال. ليبکر ، ووگن پي. شانون؛ ترجمه  اصغر دستمالچي.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 5- پست‌سکولاريسم: دين، دولت و حوزه عمومي در غرب/ آرمان زارعي.- تهران: نشر ني، ۱۳۹۷.

 6- پنج سال در کاخ شيشه‌اي: خاطرات دبير کل سازمان ملل متحد ژانويه ۱۹۹۲م. تا دسامبر ۱۹۹۶م./ تاليف پطرس پطرس غالي؛ ترجمه حسين مهتدي.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 7- پنج قرن تعامل: تاريخ روابط ايران و اتريش از آغاز تا ۱۳۵۷/ عباس نادري.- [ويراست ۲].- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 8- تاريخ اقتصادي و سياسي خليج فارس در عصر افشاريه و زنديه/ حميد اسدپور.- تهران: نگارستان انديشه، ۱۳۹۷.

 9- تبارشناسي خاکستري است: تأملاتي درباره روش فوکو/ عادل مشايخي.- تهران: ناهيد، ۱۳۹۵.

 10- جستارهايي پيرامون تاريخ روابط خارجي ايران/ تاليف مرتضي دامن‌پاک‌جامي.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر، ۱۳۹۶.

 11- حاج آخوند/ نوشته عطاءالله مهاجراني؛ ويراستار جميله کديور.- تهران: اميد ايرانيان، ۱۳۹۶.

 12- ديباچه نظريه سياسي/ جان هافمن، پل گراهام؛ ترجمه عبدالرحمن عالم.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 13- ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران: روندها و تحولات، فرصت‌ها و چالش‌هاي پس از توافق هسته‌اي/ مرتضي دامن‌پاک‌جامي.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 14- ديپلماسي شهري/ محمدرضا دهشيري، مصطفي خرمي.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 15- دين، جامعه و دولت در ايران/ احمد موثقي.- تهران: موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، ۱۳۸۷.

 16- روابط سياسي و تاريخي ايران و اسپانيا: بزرگداشت چهارصد سال روابط ديپلماتيک: مجموعه مقالات و گزارش‌ها (فارسي- اسپانيايي)/ گردآوري و تنظيم کاظم شريف‌کاظمي، محمد چگيني.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 17- روسيه: جامعه، سياست و حکومت/ مهدي سنايي.- ويراست ۲.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ۱۳۹۶.

 18- سايبر ديپلماسي/ سعيد سيدآقابني‌هاشمي.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 19- سياست خارجي آمريکا و انقلاب ايران: تعامل و تقابل استراتژيک در دوره پهلوي و پس از انقلاب/ کريستين امري؛ ترجمه محمدشمس‌الدين عبداللهي‌نژاد.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۷.

 20- سياست و حکومت در اروپا/ محمد طباطبايي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني؛ [شوراي عالي انقلاب فرهنگي]، شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني، ۱۳۹۷.

 21- کتابنامه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب اسلامي/ مجري و پديدآورنده حسين نوروزي با همکاري رضا تقوي‌نژاد، ميترا سيفي، محمود شهبندي.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 22- گفتگوهاي تمدن‌ها: زمينه‌اي نو در تنش‌زدايي، اعتمادسازي و گسترش روابط بين‌المللي: خاطرات ديپلماتيک و سياسي دکتر سيدمحمد صدر، سال ۱۳۷۹/ به کوشش حسن علي‌بخشي.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 23- ليبراليسم/ جان گري؛ ترجمه عليرضا بهشتي.- ويراست جديد.- تهران: ناهيد، ۱۳۹۵.

 24- مجموعه مقالات تاريخ روابط خارجي ايران (ايران و جنگ‌هاي جهاني)/ گردآوري و تنظيم ميثم اماني، زينت احيايي.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 25- مجموعه مقالات تاريخ روابط خارجي ايران (خليج‌فارس)/ گردآوري و تنظيم زينب احيايي، ميثم اماني.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 26- مجموعه مقالات تاريخ روابط خارجي ايران (دوره افشاريه و زنديه)/ گردآوري و تنظيم ميثم اماني، زينت احيايي.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 27- مجموعه مقالات تاريخ روابط خارجي ايران (دوره پهلوي)/ گردآوري و تنظيم ميثم اماني، زينت احيايي.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 28- مجموعه مقالات تاريخ روابط خارجي ايران (دوره قاجار)/ گردآوري و تنظيم  ميثم اماني، زينب احيايي.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 29- مجموعه مقالات تاريخ روابط خارجي ايران (دوره مشروطه)/ گردآوري و تنظيم زينب احيايي، ميثم اماني.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 30- مجموعه مقالات تاريخ روابط خارجي ايران (نقش نفت در تاريخ روابط خارجي ايران)/ گردآوري و تنظيم ميثم اماني، زينت احيايي.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 31- مجموعه مقالات نخستين کنفرانس تاريخ روابط خارجي ايران/ گردآوري و تنظيم محسن چيت‌ساز ... [و ديگران]؛  با مقدمه محمدکاظم سجادپور.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 32- مدل آلماني توسعه: از اقتصادي چندپاره تا قدرت محوري اروپا: پيشنهادهايي براي ايران/ تاليف وحيد مقصودي، سعيد خطيب‌زاده؛ زيرنظر علي ماجدي.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 33- نظريه‌هاي غير غربي روابط بين‌الملل: مفهوم‌سازي مطالعات منطقه‌اي جهاني/ نويسنده الکسي‌دي وسکرسنسکي؛ ترجمه محمود جوادي.- تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 34- نهادهاي اجتماعي و ساختار اقتصادي امپراتوري هخامنشي/ تاليف محمدع. داندامايف؛ ترجمه حسن شايگان.- تهران: نشر تاريخ ايران، ۱۳۹۷.

 35- همزيستي اتحاد و افتراق: هفت مقاله در سياست چندفرهنگي/ عليرضا بهشتي.- تهران: ناهيد، ۱۳۹۵.

 

 


١٦:١٠ - 1398/05/01    /    شماره : ٢٧٨٤    /    تعداد نمایش : ١٣٢


امتیازدهی

خروج
منو اصلی
مناسبت ها
تازه های کتابخانه
 • ويدا همراز
  مبلغان مسيحي در ايران: از صفويه تا انقلاب اسلامي

 • عبدالله ساجدي، هوشنگ خسروبيگي
  مشروعيت در حکومت‌هاي ايراني‌تبار: طاهريان تا آل‌بويه

 • وندي شرمن؛ ترجمه محمد جمشيدي، حافظ رستمي
  بدون هراس

 • Thomas Diez, Nathalie Tocci
  The EU, promoting regional integration, and conflict resolution


صفحه اصلی | درباره کتابخانه | تماس با ما
©1392 کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Library for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (LPIS) - All rights reserved.