امروز جمعه  ۱۱ آذر ۱۴۰۱
۱۳۹۸/۰۵/۰۱- ۱۶:۱۰ - مشاهده: ۱۷۸۷

مرداد 98

لیست کتاب های فارسی

 

 

1- ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم: انقلاب مشروطه ۱۲۸۵/ ونسا مارتین؛ ترجمه محمدابراهیم فتاحی.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۷.

 2- ایران در چشم‌انداز ۱۴۰۰/ محمدرضا تاجیک.- تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۸.

 3- پاکسازی آسیب‌های زیستی از اسناد قدیمی‌کاغذی با استفاده از روش نوین پلاسمای سرد: مطالعه موردی اسناد تاریخی وزارت امور خارجه/ گردآوری و پژوهش ملیحه ستوده؛ با مقدمه‌ای از پروانه مقامی.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 4- پژوهش‌های موضوعی در روابط بین‌الملل: مسیرهای ستیزه و همکاری/ گلن‌هاستد ، دونا ال. لیبکر ، ووگن پی. شانون؛ ترجمه  اصغر دستمالچی.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 5- پست‌سکولاریسم: دین، دولت و حوزه عمومی در غرب/ آرمان زارعی.- تهران: نشر نی، ۱۳۹۷.

 6- پنج سال در کاخ شیشه‌ای: خاطرات دبیر کل سازمان ملل متحد ژانویه ۱۹۹۲م. تا دسامبر ۱۹۹۶م./ تالیف پطرس پطرس غالی؛ ترجمه حسین مهتدی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 7- پنج قرن تعامل: تاریخ روابط ایران و اتریش از آغاز تا ۱۳۵۷/ عباس نادری.- [ویراست ۲].- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 8- تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه/ حمید اسدپور.- تهران: نگارستان اندیشه، ۱۳۹۷.

 9- تبارشناسی خاکستری است: تأملاتی درباره روش فوکو/ عادل مشایخی.- تهران: ناهید، ۱۳۹۵.

 10- جستارهایی پیرامون تاریخ روابط خارجی ایران/ تالیف مرتضی دامن‌پاک‌جامی.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر، ۱۳۹۶.

 11- حاج آخوند/ نوشته عطاءالله مهاجرانی؛ ویراستار جمیله کدیور.- تهران: امید ایرانیان، ۱۳۹۶.

 12- دیباچه نظریه سیاسی/ جان‌هافمن، پل گراهام؛ ترجمه عبدالرحمن عالم.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 13- دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: روندها و تحولات، فرصت‌ها و چالش‌های پس از توافق هسته‌ای/ مرتضی دامن‌پاک‌جامی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 14- دیپلماسی شهری/ محمدرضا دهشیری، مصطفی خرمی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 15- دین، جامعه و دولت در ایران/ احمد موثقی.- تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷.

 16- روابط سیاسی و تاریخی ایران و اسپانیا: بزرگداشت چهارصد سال روابط دیپلماتیک: مجموعه مقالات و گزارش‌ها (فارسی- اسپانیایی)/ گردآوری و تنظیم کاظم شریف‌کاظمی، محمد چگینی.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 17- روسیه: جامعه، سیاست و حکومت/ مهدی سنایی.- ویراست ۲.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۶.

 18- سایبر دیپلماسی/ سعید سیدآقابنی‌هاشمی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 19- سیاست خارجی آمریکا و انقلاب ایران: تعامل و تقابل استراتژیک در دوره پهلوی و پس از انقلاب/ کریستین امری؛ ترجمه محمدشمس‌الدین عبداللهی‌نژاد.- تهران: ققنوس، ۱۳۹۷.

 20- سیاست و حکومت در اروپا/ محمد طباطبایی.- تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ [شورای عالی انقلاب فرهنگی]، شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، ۱۳۹۷.

 21- کتابنامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی/ مجری و پدیدآورنده حسین نوروزی با همکاری رضا تقوی‌نژاد، میترا سیفی، محمود شهبندی.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 22- گفتگوهای تمدن‌ها: زمینه‌ای نو در تنش‌زدایی، اعتمادسازی و گسترش روابط بین‌المللی: خاطرات دیپلماتیک و سیاسی دکتر سیدمحمد صدر، سال ۱۳۷۹/ به کوشش حسن علی‌بخشی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 23- لیبرالیسم/ جان گری؛ ترجمه علیرضا بهشتی.- ویراست جدید.- تهران: ناهید، ۱۳۹۵.

 24- مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران (ایران و جنگ‌های جهانی)/ گردآوری و تنظیم میثم امانی، زینت احیایی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 25- مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران (خلیج‌فارس)/ گردآوری و تنظیم زینب احیایی، میثم امانی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 26- مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران (دوره افشاریه و زندیه)/ گردآوری و تنظیم میثم امانی، زینت احیایی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 27- مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران (دوره پهلوی)/ گردآوری و تنظیم میثم امانی، زینت احیایی.- تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 28- مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران (دوره قاجار)/ گردآوری و تنظیم  میثم امانی، زینب احیایی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 29- مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران (دوره مشروطه)/ گردآوری و تنظیم زینب احیایی، میثم امانی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 30- مجموعه مقالات تاریخ روابط خارجی ایران (نقش نفت در تاریخ روابط خارجی ایران)/ گردآوری و تنظیم میثم امانی، زینت احیایی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 31- مجموعه مقالات نخستین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران/ گردآوری و تنظیم محسن چیت‌ساز ... [و دیگران]؛  با مقدمه محمدکاظم سجادپور.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 32- مدل آلمانی توسعه: از اقتصادی چندپاره تا قدرت محوری اروپا: پیشنهادهایی برای ایران/ تالیف وحید مقصودی، سعید خطیب‌زاده؛ زیرنظر علی ماجدی.- تهران: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، ۱۳۹۸.

 33- نظریه‌های غیر غربی روابط بین‌الملل: مفهوم‌سازی مطالعات منطقه‌ای جهانی/ نویسنده الکسی‌دی وسکرسنسکی؛ ترجمه محمود جوادی.- تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۹۷.

 34- نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراتوری هخامنشی/ تالیف محمدع. داندامایف؛ ترجمه حسن شایگان.- تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۷.

 35- همزیستی اتحاد و افتراق: هفت مقاله در سیاست چندفرهنگی/ علیرضا بهشتی.- تهران: ناهید، ۱۳۹۵.

 

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما